Betingelser for Grandhood

Denne hjemmeside (”Hjemmesiden”) ejes og drives af Grandhood ApS, Danneskiold-Samsøes Alle 41, 1434 København K, CVR-nummer 38300660.

Når du accepterer betingelserne, giver du samtykke til, at dine personoplysninger behandles som beskrevet i aftalen under ”behandling af dine personoplysninger”.

Disse vilkår og betingelser (”Aftalen”) gælder for din brug af Hjemmesiden og de tjenester, der udbydes på hjemmesiden. Vi anbefaler, at du læser Aftalen grundigt igennem.

Indledning

Grandhood er en digital pensionsløsning. Når du har givet Grandhood mandat hertil, foretager Grandhood diskretionær porteføljepleje, i relation til de depoter og konti, som du har oprettet hos Grandhood. Du kan oprette et pensionsdepot hos Grandhood. Grandhood anvender en algoritme (computerprogram) til at indsamle oplysninger og til at yde rådgivning, når dette er aktuelt.

Når du har afsluttet onboardingen i Grandhood ved din digitale signatur bliver du oprettet som kunde i Grandhood. Du vil samtidig blive oprettet som kunde hos vores partnerbank. Når onboardingprocessen hos Grandhood og vores partnerbank er afsluttet med din digitale signatur, vil du via vores partnerbank få oprettet:

Ophavsret til hjemmesiden

Vi har ophavsret og ejendomsret til Grandhood, herunder hjemmesiden og funktionerne i Grandhood. Gengivelse, kopiering, fremvisning, overdragelse, offentliggørelse eller anden form for brug af indholdet på Grandhood.dk må ikke finde sted uden vores forudgående skriftlige samtykke. Du kan dog downloade og kopiere informationer og materiale til personlig og ikke-kommerciel brug.

Du er uberettiget til at foretage reverse-engineering, dekompilering og/eller disassembling af Hjemmesiden eller på nogen anden måde at forsøge at undersøge eller afsløre sourcekoden eller opbygningen af Hjemmesiden, bortset fra i det omfang, dette måtte være tilladt i henhold til ophavsretsloven.

Varemærker eller logoer må ikke gengives, kopieres, fremvises, overdrages eller offentliggøres i nogen form, uden at vi først har givet skriftligt samtykke hertil.

Ansvar for brug af Hjemmesiden

Du er til enhver tid ansvarlig for, at anvendelsen af Hjemmesiden sker med det fornødne computerudstyr og software, der understøtter brugen af Hjemmesiden og Grandhood er ikke ansvarlig for dit computerudstyrs eller softwares kompatibilitet med Hjemmesiden, herunder heller ikke ved eventuelt løbende ændringer og opdateringer af Hjemmesiden.

I det omfang Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider, skal vi gøre opmærksom på, at Grandhood ikke er ansvarlig for indholdet af disse tredjepartshjemmesider. Grandhood opfordrer dig til altid at læse disse tredjepartshjemmesiders vilkår og betingelser for brug.

Grandhood er berettiget til løbende at ændre og opdatere Hjemmesiden, uden at det medfører ændringer til Aftalen.

Modtagelse af digitale dokumenter

Som kunde i Grandhood accepterer du, til enhver tid at kunne modtage digitale dokumenter og meddelelser fra Grandhood via din app og en eventuel e-mail adresse, som du måtte have aftalt med Grandhood.

Cookies

På Hjemmesiden benytter vi cookies til at følge med i, hvordan vores besøgende benytter hjemmesiden. Du bestemmer selv, om du vil acceptere vores brug af cookies. Hjemmesiden fungerer fint uden.

Grandhoods porteføljeforvaltning

Grandhood investerer på dine vegne de penge du har indbetalt i værdipapirer via de omfattede depoter og konti. Værdipairerne som Grandhood bruger er passivt forvaltede investeringsforeninger også kaldet Exchange Traded Funds (”ETF’er”). Sammensætningen af ETF’er i din portefølje, afspejler din risikoprofil og den tilhørende investeringsprofil. Markedsudsving kan medføre, at formuen midlertidigt ikke overholder investeringsprofilen. I det omfang porteføljen f.eks. i forbindelse med kursbevægelser på de foretagne investeringer ikke længere overholder den langsigtede strategi for investeringsprofilen, rebalanceres den til det aftalte. Grandhood er berettiget til, efter eget skøn, og i overensstemmelse med investeringsprofilen, for din regning og risiko at købe, sælge, tegne og indløse mv. værdipapirer for de midler, som indgår i formuen samt foretage de nødvendige indbetalinger og udbetalinger i forbindelse hermed. Værdipapirerne navnenoteres i dit navn. Du bør som kunde være opmærksom på, at investering i værdipapirer altid behæftet med risiko, og at det er dig som kunde, der bærer risikoen for både stigninger og fald i din porteføljes værdi.

Ved udbetaling af renter og udbytte geninvesteres dette af Grandhood. Grandhood tilstræber, at kontante midler i formuen i videst muligt omfang investeres inden for rimelig tid, dog således at investeringer foretages under hensyntagen til dermed forbundne omkostninger. Grandhood kan lade et beløb forblive kontant med henblik på betaling af omkostninger mv. Grandhood kan sælge værdipapirer med henblik på at fremskaffe midler til betaling af aftalte omkostninger og eventuel pensionsafkastskat.

Etablering

Investering af dine midler kan ske efter afdækning af din investeringsprofil, hvilket sker som led i din onboarding på appen. I Grandhood er der ikke krav om minimumsindbetaling for at blive kunde, men Grandhood er først forpligtet til at investere din formue, når det af dig indbetalte beløbet er stort nok til at kunne købe de relevante værdipapirer i overensstemmelse med din investeringsprofil. Såfremt det af dig indbetalte beløb er stort nok, vil Grandhood så hurtigt som muligt og senest indenfor indeværende plus fem bankdage investere beløbet i overensstemmelse med den aftalte investeringsprofil. Ved ”bankdage” menes i disse vilkår alle dage undtagen lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kr. himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag og Nytårsaftensdag.

Ændringer

Grandhood kan ændre disse vilkår med en måneds varsel. Ændringer, som forbedrer dine vilkår, kan ske uden varsel. Ændringer oplyses altid i din App kombineret med en e-mail notifikation eller en push-besked.

Behandling af personoplysninger

Vi behandler dine oplysninger i overensstemmelse med de persondataretlige regler, og som beskrevet i afsnittene nedenfor.

Grandhood er dataansvarlig for alle personoplysninger indhentet hos dig. Med mindre andet fremgår af et specifikt samtykke, behandler Grandhood alene dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af den eller de aftaler, der er indgået mellem dig og Grandhood eller med henblik på opfyldelse af Grandhoods retlige forpligtelser. Kategorien af modtagere af personoplysninger indhentet af Grandhood er følgende; danske banker, danske myndigheder til hvem Grandhood er eller kan blive forpligtet til at videregive oplysninger. Personoplysninger indhentet fra dig slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, med mindre Grandhood retligt forpligtes til at opbevarer oplysninger længere.

Vi bruger de oplysninger, du giver os i Grandhood, til at tilbyde vores tjeneste til dig. Vi bruger dit CPR-nummer til at identificerer dig, og indhenter herefter relevante oplysninger herunder din adresse i Det Centrale Personregister.

Vi anvender en underleverandør til din digitale underskrift af Aftalen.

Vi bruger også oplysninger om dine indtastninger og hvordan, du bruger Grandhood, f.eks. den type indhold du ser eller interagerer med, og hyppigheden eller varigheden af dine aktiviteter til målrettet at kunne forbedre produkter og funktioner, som vi tilbyder dig. Endelig bruger vi oplysningerne til statiske formål.

Du kan altid kontakte Grandhood og få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Hvis det viser sig at de oplysninger vi har om dig ikke er korrekte, kan du selv rette de oplysninger, du har tastet ind i Grandhood. Hvis vi har oplysninger du ikke slev kan rette, retter vi oplysningerne for dig. Vi sørger samtidig for at underrette eventuelle modtagere af disse oplysninger, såfremt de med dit samtykke måtte være blevet videregivet.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) og transaktionsoplysninger opbevares og slettes i henhold til reglerne i denne lov og kan blive videregivet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Du har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse i henhold til de danske persondataretlige regler. Ønsker Kunden at klage over Grandhoods behandling af personoplysninger, kan klagen rettes til Grandhoods klageansvarlige eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh K, tlf. 33 19 32 00.

US-restriktioner

Hvis du bor i USA – eller opholder dig der længere end seks sammenhængende måneder – eller hvis du er amerikanske statsborgere, der bor uden for USA og arbejder på amerikanske ambassader eller ved amerikansk militær kan du på grund af amerikansk lovgivning ikke investere gennem Grandhoods diskretionære produkter. Ved flytning til USA er det derfor ikke muligt at fortsætte Aftalen og Aftalen vil blive opsagt med øjeblikkelig virkning. I tvivlsspørgsmål kan du rådføre sig med Grandhood, som derefter kan vurdere, om diskretionær porteføljepleje er mulig.

Lovvalg og værneting

Retlige tvister om Aftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

Kontaktoplysninger

Du er altid velkommen til at kontakte Grandhood, hvis du har spørgsmål nærværende Aftale. Grandhood ApS, Danneskiold-Samsøes Alle 41, 1434 København K, hello@grandhood.dk.